Groenvoorziening

Tijssen Groenonderhoud
Ons groenonderhoud bestaat uit het snoeien van bomen en struiken, het maaien van (berm)gras en het wieden van onkruid.

We zorgen dat de opdrachtgever inzicht krijgt in de meest actuele gegevens van de buitenruimte. Hiervoor maken gebruik van de VTA App (Visual Tree Assessment) waarin we inzage in de status van uw boomgegevens kunnen geven.

Onze integrale aanpak betekent naast het groenonderhoud ook het totale terreinbeheer van uw openbare ruimte. Denk hierbij aan herbestrating, inspectie en leegzuigen van putten en kolken, vegen van bestratingen, opruimen van zwerfafval en duurzame onkruidbestrijding op verhardingen.

Ecologisch groenbeheer
Wij passen ecologisch groenbeheer toe; een beheervorm waarbij behoud van de inheemse flora en fauna centraal staan. Hiermee streven we overal naar een evenwicht in de natuur en een fijne leefomgeving.

Werkt voor u aan
groenonderhoud
Onze projecten
Baggeren en sloten

Tijssen Baggeren
We werken voor meerdere waterschappen, waardoor we bekend zijn met de verschillende invulling van de Keur (algemene regels over waterbeheer) en Leggers (overzicht van dijken, sloten en objecten en de eisen aan onderhoud). We zetten al onze ervaring, kennis en middelen in voor het verzorgen van optimale doorstroom. Goed onderhoud van watergangen is van groot belang voor waterbeheer.

Boven water maaien we de slootkanten en de taluds. Onder water zorgen ervoor dat de planten in watergangen op de juiste hoogte worden afgesneden. We baggeren de sloten uit tot de vereiste hoogte. Hiervoor kiezen we de inzet van het materieel met zorg.

Al ons materieel voldoet aan de schouw-voorschiften. Tractor met maaiarm of een slootbak, een maaiboot of handmatig; elke watergang vraagt om een specifieke methode. Tevens verzorgen we voor een gedegen verwerking van het maaisel en het slootvuil.

We zijn bekend met de invloed van het weer en de mogelijkheden om in een gebied te werk te gaan. Sommige delen (zoals laaggelegen gebieden en gebieden met zachtere ondergronden) ondervinden meer hinder van weersomstandigheden (zoals extreme regenval) dan andere delen. Hierop kunnen we heel flexibel anticiperen.

We hebben ruime ervaring in het onderhouden van ecologische verbindingszones (EVZ). Met onze kennis van Flora en Fauna weten we precies hoe en waar we welk materieel kunnen inzetten. Alles gericht op het in stand houden van verbindingen tussen natuurgebieden en planten en dieren de ruimte te geven om zich te kunnen verplaatsen.

Onderhoud van watergangen vraagt ook om communicatie met aangelanden en stakeholders (en klachtenmeldingen), opgetreden risico’s tijdens uitvoering en het toezien op Arbo en Veiligheid. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers doordat we al deze facetten van de werkzaamheden volledig onder controle hebben.