Een gezond milieu, een rijke biodiversiteit en een bloeiende ecologie zijn van groot belang bij het verbeteren van groenvoorzieningen. Daarom werkt Tijssen BV met ecologische werkprotocollen om de flora en fauna in deze groengebieden op de juiste manier in kaart te brengen. Het vermijden van schade aan bepaalde zeldzame of beschermde (dier)soorten kan niet worden onderschat.

Wat is een ecologisch werkprotocol (EWP)?

Een ecologisch werkprotocol beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna tijdens werkzaamheden te voorkomen. Als het werkprotocol een vereiste is van een ontheffing, worden ook de voorwaarden van die ontheffing opgeschreven . Daarnaast beschrijft het protocol ook aanvullende maatregelen die tijdens de werkzaamheden ten aanzien van bepaalde diersoorten nodig zijn, zoals voor het vermijden van broedende vogels. Dit omvat in voorkomend geval voor de uitvoerders relevante instructies.

Verder wordt er zo specifiek mogelijk beschreven wie wanneer en waar verantwoordelijk is. De beschrijvingen omvatten:

– Maatregelen om schade aan onder beschermde vogels en andere diersoorten te voorkomen.
– Maatregelen om verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten te voorkomen.
– Maatregelen om vernietiging van beschermde planten te voorkomen.
– De momenten waarop ecologische begeleiding nodig is.
– De periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten of mogen worden uitgevoerd.
– De mate waarin en de wijze waarop verlichting mag worden gebruikt tijdens en na de werkzaamheden.

Tijssen, Waterschap Hollandse Delta, en clusterplannen

Meestal geldt er één ecologisch werkplan per bestek. Soms worden bestekken echter opgesplitst in clusters. Wanneer dit inderdaad het geval is wordt het plan voor het bestek een “clusterplan” genoemd. Zo moest Tijssen BV voor het bestek “onderhoud waterberging” voor waterschap Hollandse Delta een clusterplan schrijven.

Het bestek omvatte het maaien en onderhouden van het riet in de waterbergingsgebieden. Dit bestek werd vervolgens opgedeeld in clusters. Elk cluster gaf aan wanneer het gemaaid of gesnoeid moest worden. Dit om de aanwezige soorten en flora en fauna een kans te geven te overleven in de overige delen van een cluster. In het clusterplan staat hoe er per cluster te werk is gegaan en is er vaak een ecologisch werkprotocol (EWP) per cluster opgenomen.

Daarnaast moet jaarlijks per cluster een ecologisch uitvoeringsplan worden ingediend met daarin de locatie, Plaatselijke aandachtspunten, en maatregelen.

Conclusie

Zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan flora, fauna en het milieu is een belangrijk doel waar hard aan gewerkt moet worden. Tijssen BV zet zich graag in om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk schade wordt aangericht.