Tijssen heeft het contract ‘Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD (Waterschap Hollandse Delta) 2021-2026’ gegund gekregen.

WSHD streeft naar een meer ecologisch beheer van o.a. watergangen, waterkeringen, taluds en bermen. Dit is een geleidelijke ontwikkeling. In de aanbestede percelen wordt zestig procent van de bermen ecologisch beheerd door deze tweemaal te maaien en af te ruimen. De watergangen met een breed profiel worden niet volledig gemaaid. Alleen de hoeveelheid gras en riet die de waterdoorstroming belemmert, wordt weggemaaid.

Tijssen denkt mee en geeft uitvoering van het gedifferentieerd maaien, het zogenaamde ‘jumping green’. Door fasering in het maaien aan te brengen in ruimte of tijd, is er te allen tijde een deel van de vegetatie geschikt voor fauna en insecten. Daarnaast zal voor de wijze van maaien aandacht worden gevraagd voor de maaisnelheid, maaihoogte en dergelijke.

Om de CO2 uitstoot te verlagen, zullen wij de mogelijk vrijkomende materialen zo duurzaam mogelijk verwerken. Zo geven wij invulling aan de ambities van WSHD om in 2030 energieneutraal te zijn en tenminste de helft van de kerntaken volledig circulair uit te voeren.

De werkzaamheden binnen het contract bestaan uit:

  • beplanten en onderhouden van groengebieden.
  • onderhoud van hoogwaterkeringen
  • onderhoud van bermen
  • maaien van zichthoeken en stroken langs wegbermen t.b.v. verkeersveiligheid;
  • maaien van bermen en taluds langs wegen;
  • maaien van bermen en taluds van waterkeringen;
  • uitmaaien nat profiel en droogtalud van watergangen en singels;
  • afvoeren en verwerken van maaisel;
  • toepassen van verkeersmaatregelen;
  • bestrijden van exoten (Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw).