Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren.

Voor Waterschap Scheldestromen baggeren wij de watergangen van perceel 2 en 8, toevalligerwijs maaien wij ook voor beide percelen de sloten. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het mechanisch baggeren van diverse waterlopen vanaf de kant doormiddel van een kraan. Daarbij zijn wij tevens verantwoordelijk voor het transporteren van baggerspecie. We herstellen oevers en uittredeplaatsen met respect voor flora en fauna. Bijkomende werkzaamheden zijn het herstellen van drainage-uitmondingen, verwijderen en aanbrengen van landbouwdammen, schonen van duikers en de voorafgaande groen- en snoeiwerkzaamheden. Tevens zijn wij beschikbaar bij het optreden van calamiteiten en voor het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.